οργανωτική επικοινωνία

Εξηγούμε τι είναι η οργανωτική επικοινωνία, τη σημασία και την ταξινόμησή της. Τα εμπόδια που παρουσιάζει, οι στρατηγικές και τα παραδείγματά του.

Η οργανωτική επικοινωνία έχει αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ποιότητα.

Τι είναι η οργανωτική επικοινωνία;

Ονομάζεται οργανωτική επικοινωνία, επικοινωνία θεσμική ή εταιρική επικοινωνία κατά την αποστολή και λήψη πληροφορίες μεταξύ αλληλένδετων ατόμων ή που αποτελούν μέρος κάποιου τύπου οργάνωση (ένα επιχείρηση, ένα ίδρυμα, κ.λπ.) με το σκοπός για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

Η οργανωτική επικοινωνία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ανταλλαγή δεδομένα αφού στοχάζεται και την καθιέρωση της δυναμικής του συνεργασία, από συντονισμός και κοινή πρόοδο προς τους στόχους, δηλαδή εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την διαχείριση του οργανισμού και την ενσωμάτωση των διαφορετικών στοιχείων του, έχοντας έτσι αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και ποιότητα.

Σύμφωνα με τον Horacio Andrade στο βιβλίο του Internal Organizational Communication: επεξεργάζομαι, διαδικασία, πειθαρχία και τεχνικής φύσεως, μπορούμε να κατανοήσουμε την οργανωτική επικοινωνία με βάση τρεις παράγοντες:

 • Ο κοινωνικός του χαρακτήρας. Έχει να κάνει με άτομα σε διάφορες θέσεις μέσα σε έναν οργανισμό, άρα έχει πολιτιστικό χαρακτήρα.
 • Ο πειθαρχικός του χαρακτήρας. Είναι επίσης ένας τομέας διοικητικής γνώσης που προσπαθεί να εφαρμόσει κοινωνικά επιστημονικά κριτήρια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ενδοεταιρικές και εξωεταιρικές επικοινωνίες.
 • Η τεχνική και δραστηριότητά του. Η αποστολή του είναι να αναπτύξει μια στρατηγική που διευκολύνει και εξορθολογίζει τη ροή πληροφοριών μεταξύ του οργανισμού και του κοινού του ή μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του.

Σημασία της οργανωτικής επικοινωνίας

Η οργανωτική επικοινωνία παρέχει την ευκαιρία για ανατροφοδότηση.

Η οργανωτική επικοινωνία είναι βασικός παράγοντας για την οικοδόμηση ενός οργανωτικού κλίματος, δηλαδή στη συγκρότηση της εσωτερικής και εξωτερικής ροής πληροφοριών, που συνεπάγεται:

 • Η ανταλλαγή με το καταναλωτικό κοινό και η ευκαιρία να ανατροφοδότηση.
 • Η συνοδεία των διαχείριση Υ διαχείριση, επιτρέποντας την εσωτερική αξιολόγηση και διόρθωση έγκαιρα.
 • Συντονισμός των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.
 • Η προβολή μιας ελεγχόμενης εικόνας του οργανισμού, σύμφωνα με τις στρατηγικές προώθησής του ή διαφήμιση.

Είδη οργανωτικής επικοινωνίας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης της οργανωσιακής επικοινωνίας, με βάση διαφορετικά κριτήρια, όπως:

 • Εσωτερική επικοινωνία και εξωτερική. Η εσωτερική επικοινωνία νοείται ως επικοινωνία μεταξύ των περιπτώσεων που απαρτίζουν τον οργανισμό (τμήματα, συντονισμός, κ.λπ.) και της εξωτερικής που μεσολαβεί μεταξύ του οργανισμού και του εξωτερικού κόσμου (οι πελάτες, διαφημιστές, κ.λπ.).
 • Επίσημη και άτυπη επικοινωνία. Επίσημη επικοινωνία είναι αυτή που αφήνει γραπτή καταγραφή των όσων έχουν ειπωθεί και περιλαμβάνει τους επίσημους πόρους του οργανισμού (σημειώματα, επίσημες ειδοποιήσεις κ.λπ.), ενώ άτυπη είναι αυτή που δίνεται προφορικά, μέσω κλήσεων ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνιακής πράξης. εφήμερο και προσωπικό μεταξύ των ατόμων που κάνουν τη ζωή στον οργανισμό.
 • Ανοδική, φθίνουσα και οριζόντια επικοινωνία. Αυτή η ταξινόμηση έχει να κάνει με την ιεραρχία εντός του οργανισμού. Η άνοδος και η καθοδική πορεία λαμβάνουν χώρα μεταξύ αφεντικών και υφισταμένων, ανεβαίνοντας όταν πηγαίνει από το δεύτερο στο πρώτο και αντίστροφα. Από την άλλη πλευρά, η οριζόντια είναι αυτή που εμφανίζεται μεταξύ ατόμων του ίδιου ιεραρχικού δεσμού, δηλαδή μεταξύ ζευγαριών.

Οργανωτικά εμπόδια επικοινωνίας

Η έλλειψη προγραμματισμού μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματική επικοινωνία στην εταιρεία.

Όταν μιλάμε για εμπόδια επικοινωνίας, γενικά αναφέρεται σε εμπόδια που εμποδίζουν ή μειώνουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Στην περίπτωση της οργανωτικής επικοινωνίας, αυτά τα εμπόδια έχουν να κάνουν με δυναμική ειδικά για τη ροή πληροφοριών του οργανισμού, όπως:

 • Έλλειψη ή φτώχεια προγραμματισμού. Η ελλιπής παροχή επικοινωνιακών μηχανισμών, που αφήνει τα πάντα στην ελεύθερη βούληση των ατόμων χωρίς να υπάρχει α πρωτόκολλο επίσημο ή επίσημο. Μπορεί επίσης να έχει να κάνει με μια κακή ιεραρχία, στην οποία η επικοινωνία μπορεί να παραδοθεί στον έναν ή στον άλλον ανάλογα με τα κριτήρια του ατόμου.
 • Ελλείψεις στην επιλογή ή την εκπαίδευση του προσωπικού. Τα άτομα που κάνουν ζωή στον οργανισμό πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις σε οργανωτικά και επικοινωνιακά θέματα και, εάν δεν το κάνουν, πρέπει να λάβουν εκπαίδευση ή προσόντα, με τη μορφή μαθημάτων συγγραφής, επικοινωνιακού προσανατολισμού, γλωσσικών μαθημάτων κ.λπ.
 • Απώλεια πληροφοριών λόγω περιορισμένης διατήρησης. Αυτό συμβαίνει συχνά σε οργανισμούς όπου οι πληροφορίες πρέπει να ταξιδεύουν από τμήμα σε τμήμα σε τμήμα μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους, χάνοντας την ακρίβεια και τις απαραίτητες λεπτομέρειες στην πορεία.
 • Διεθνή εμπόδια. Σημαντικές διαφορές στο ιδιωματικό, το μεθοδολογία της εργασίας, της πολιτισμικής αντίληψης της εργασίας και άλλων παραγόντων που μπορεί να εμποδίζουν τη λήψη πληροφοριών και να απαιτούν ελάχιστη προσαρμογή του μηνύματος.

Οργανωτικές επικοινωνιακές στρατηγικές

Οι παιχνιδιάρικες δραστηριότητες θα χρησιμεύσουν ως βάση για την επακόλουθη επικοινωνία «εργασίας».

Μερικές στρατηγικές για τη βελτίωση της οργανωτικής επικοινωνίας είναι:

 • Επικοινωνία ελέγχου. Από καιρό σε καιρό καλό είναι να πραγματοποιείτε α έλεγχος να αξιολογήσει την επικοινωνιακή απόδοση του οργανισμού και να πραγματοποιήσει την διαγνωστικά που οδηγούν σε βελτιωτικά μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει με πρόσληψη εξωτερική ανάθεση ή ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες ή μπορείτε να αφιερώσετε λίγο χρόνο από το τμήμα επικοινωνίας.
 • Ενίσχυση της άτυπης επικοινωνίας. Αν και ένας οργανισμός έχει τα τακτικά του κανάλια επικοινωνίας, είναι επίσης αλήθεια ότι έχουμε Του ανθρώπου και μας αρέσει να ασχολούμαστε με τους άλλους από την κατανόηση ότι έχουμε κοινά πράγματα. Παιγνιώδεις δραστηριότητες και Ομαδικές εργασίες όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν και να μάθουν να επικοινωνούν προσωπικά θα χρησιμεύσει ως βάση για την επακόλουθη «επαγγελματική» επικοινωνία.
 • Περιορίστε τον χαμένο χρόνο. Οι οργανισμοί είναι συχνά επιρρεπείς σε μακροχρόνιες και εκτενείς συναντήσεις όπου χάνεται χρόνος και καθυστερήσεις επικοινωνίας. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο, προωθώντας αντίθετα πιο ρευστή, άμεση και πιο έγκαιρη δυναμική επικοινωνίας. Ορισμένες εταιρείες αναπαράγουν ακόμη και τεχνολογικά σχήματα που λαμβάνονται από το Facebook και άλλα κοινωνικά δίκτυα.
 • Επενδύστε στην εξωτερική προβολή. Ο οργανισμός μπορεί να διαχειρίζεται με συστήματα εσωτερικές επικοινωνίες, αλλά το κοινό ή οι πελάτες του πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες με γρήγορο, υπεύθυνο και έγκαιρο τρόπο, επομένως είναι βασικό να διαχειρίζεται ένα ενοποιημένο κριτήριο εξωτερικής επικοινωνίας.

Παραδείγματα οργανωτικής επικοινωνίας

Η οργανωτική επικοινωνία είναι οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας σε μια εταιρεία, εταιρεία ή ίδρυμα. Συναντήσεις διευθυντών, προσωπικού ή εργάτες, στην οποία αναφέρονται νέα μέτρα, αποτελούν συγκεκριμένη περίπτωση εσωτερικής οργανωτικής επικοινωνίας. Δελτία τύπου, επικοινωνίες με πελάτες και διαφήμιση Είναι μορφές εξωτερικής επικοινωνίας, αφού πηγαίνουν από τον οργανισμό προς τα έξω.

!-- GDPR -->