κλάδοι δικαίου

Νόμος

2022

Εξηγούμε ποιοι είναι οι κλάδοι του δικαίου σύμφωνα με την κλασική διαίρεση, τα χαρακτηριστικά κάθε βατράχου και τις υποδιαιρέσεις του.

Κάθε ένας από τους κλάδους του δικαίου ειδικεύεται σε μια πτυχή της δικαιοσύνης.

Ποιοι είναι οι κλάδοι του δικαίου;

ο σωστά είναι το σύνολο των αρχών και κανόνες που ρυθμίζουν την ανθρώπινες κοινωνίες γύρω από τις έννοιες του δικαιοσύνη και τάξη, και ότι το κατάσταση είναι ικανά για καταναγκαστική επιβολή.Η μελέτη και η ανάλυσή του όμως λέγεται κι έτσι. Με άλλα λόγια, το δίκαιο είναι ταυτόχρονα η έννομη τάξη των κοινωνιών και η πειθαρχία που τα μελετά.

Περιλαμβάνει ένα σύνολο κατηγοριών ή επιμέρους κλάδων, που ειδικεύονται στα διαφορετικά κριτήρια εφαρμογής του νόμος, καθώς και στη διατύπωση των δικών της αρχών. Αυτές οι κατηγορίες είναι γνωστές ως κλάδοι του δικαίου.

Η ταξινόμηση του νόμου βασίζεται σε τρία κριτήρια, τα οποία είναι:

 • Με την εθνική ή θρησκευτική του εμβέλεια. Δηλαδή στο παράδοση πολιτιστικές, πολιτικές και ιστορικές που τους γέννησαν. Για παράδειγμα: γερμανικό δίκαιο, αγγλοσαξονικό δίκαιο, ρωμαϊκό δίκαιο, και τα λοιπά.
 • Λόγω της συγκεκριμένης δραστηριότητας που ρυθμίζει. Αναλόγως δηλαδή ποια συγκεκριμένη πραγματικότητα ρυθμίζουν οι νόμοι που μελετήθηκαν. Για παράδειγμα: στρατιωτικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο κ.λπ.
 • Λόγω του τεχνικού του πεδίου. Δηλαδή από τα μέρη της νομικής διαδικασίας που ρυθμίζουν. Για παράδειγμα: αστικός νόμος, ποινικό δίκαιο, διοικητικός νόμος, και τα λοιπά.

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, ο κλασικός διαχωρισμός μεταξύ των κλάδων του δικαίου συμβαίνει ακολουθώντας τις παραμέτρους που κληρονομήθηκαν από τη ρωμαϊκή νομολογία, μια από τις σημαντικότερες ιστορικά. Με άλλα λόγια, ο νόμος χωρίζεται σε τρεις κλάδους: Δημόσιος νόμος, ιδιωτικό δικαίωμα Υ κοινωνικό δίκαιο, το καθένα με τους ιδιαίτερους κλάδους του.

Δημόσιος νόμος

Το ποινικό δίκαιο είναι υπεύθυνο για την τιμωρία των ενόχων και την προστασία των θυμάτων.

Είναι αφιερωμένο στον έλεγχο του τρόπου οι πολίτες συνάπτει δεσμούς με το κράτος, είτε με προσωπική ιδιότητα είτε για όσο διάστημα οργανώσεις ιδιωτικού χαρακτήρα ή στην οργάνωση των Δημοσίων Εξουσιών του Κράτους, εφόσον ενεργούν θεμιτά και στα πλαίσια των θεσπισθέντων στο Σύνταγμα (ή ισοδύναμο αυτού).

Αυτό το νομικό τμήμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους κλάδους:

 • Πολιτικό δίκαιο. Μελετήστε και ρυθμίστε την άσκηση του πολιτική, δηλαδή της διοίκησης και της υποταγής, τα στοιχεία και οι τάξεις του Κράτους, οι μορφές των κυβέρνηση, την πολιτική φιλοσοφία και άλλες πτυχές που σχετίζονται με αυτήν.
 • Συνταγματικό δικαίωμα. Είναι αφιερωμένο σε ανάλυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Magna Carta ή στο βασικό νομικό κείμενο της εταιρείας, όποιο κι αν είναι αυτό, και διασφαλίζει τη ρύθμιση των δημοσίων εξουσιών, υποβάλλοντάς τες στη νόμιμη.
 • Διοικητικός νόμος. Αφιερωμένο στη μελέτη του δημόσια διοίκηση, δηλαδή η ρύθμιση του Κράτους, του Δημοσιες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και βοηθητικά όργανα, τα οποία πρέπει να λειτουργούν για να διασφαλίζουν την τάξη, δικαιοσύνη και το ασφάλεια.
 • Μεταναστευτικό δίκαιο. Αυτό που έχει να κάνει με τη διεθνή διέλευση ατόμων, την κρατικοποίησή τους, τους μηχανισμούς μετανάστευσης και το δικαίωμα εισόδου, εξόδου ή παραμονής πολιτών άλλων χωρών.
 • Δικονομικό δίκαιο. Αφιερωμένο στην επίλυση συγκρούσεων με τακτικό, νόμιμο και έγκυρο τρόπο, μεταξύ ατόμων και Κράτους ή μεταξύ τους, σύμφωνα με το διάταγμα του Κράτους και τις διατάξεις των νόμων σχετικά με τη δικαστική διαδικασία και τις δέουσες εγγυήσεις.
 • Δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι αυτή που ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ κρατών, εντός της διεθνούς κοινότητας και των διμερών φορέων της για συνεργασία, ρύθμιση και διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις μεταξύ εθνικών και διεθνών κοινοτήτων.
 • Δημοσιονομική ή φορολογική νομοθεσία. Αυτός που μελετά τους μηχανισμούς συλλογής και φόρου τιμής του Κράτους.
 • Ποινικό δίκαιο. Συνδέεται με την άσκηση δικαιοσύνης ως τιμωρία για τους ενόχους και αποζημίωση για τα θύματα, σύμφωνα με τον νομικό κώδικα που διακρίνει μεταξύ του τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι.

Ιδιωτικό δικαίωμα

Είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του έννομες σχέσεις μεταξύ συνισταμένων ατόμων, δηλαδή υποκειμένων δικαίου, ως ίσων και χωρίς να μεσολαβούν σε αυτό τα συμφέροντα του Κράτους. Χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς κλάδους:

 • Αστικός νόμος. Περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την καθημερινή ζωή του ανθρώπινο ον, όπως οι οικογενειακές σχέσεις ή ο σχηματισμός ή η διάλυση συζυγικών δεσμών, η γονική εξουσία, η μητρότητα, ιδιωτική ιδιοκτησία, ληξιαρχική εγγραφή και το δικαίωμα επικαρπίας και κατοχής των διαφόρων ειδών περιουσίας, ατομικές υποχρεώσεις και είδη σύμβαση Μεταξύ ανθρώπων.
 • Εμπορικό δίκαιο. Ασχολείται αποκλειστικά με πράξεις εμπορικής, χρηματοοικονομικής, εμπορικής ή οικονομικής εκμετάλλευσης που γίνονται με νομικούς, δίκαιους και τυπικούς όρους μεταξύ υποκειμένων δικαίου, φυσικών ή νομικών προσώπων.
 • Ιδιωτικό διεθνές δικαίωμα. Ρυθμίζει τις διεθνείς λειτουργίες των ατόμων, και ρυθμίζει τις εθνικότητες και ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών νομικών πλαισίων.

Κοινωνικό δίκαιο

Το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει τους όρους εργασίας και τις συμβάσεις.

Κατανόηση και μελέτη των νόμων και των κανονισμών που διασφαλίζουν την αρμονική συνύπαρξη των ατόμων σε μια κοινωνία που είναι ισότιμη ενώπιον του νόμου, αλλά άνιση από την άποψη της κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Για να γίνει αυτό, καλύπτει τους ακόλουθους κλάδους:

 • Εργατικό δίκαιο. Είναι αρμόδιο να ρυθμίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η εργασία, να εγγυάται ότι είναι δίκαιες, ισότιμες και σεβάζονται το νόμο, καθώς και τις δυνατότητες εκπροσώπησης ένωση ή συνδικαλιστική και άλλες πτυχές που αφορούν την επαγγελματική πρακτική. Περιλαμβάνει τρεις υπο κλάδους: ατομικό εργατικό δίκαιο, συλλογικό εργατικό δίκαιο και δικονομικό εργατικό δίκαιο.
 • Οικονομικό δίκαιο. Κατανοήστε το κανόνες που ρυθμίζουν τη συμμετοχή του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα μιας κοινωνίας, για να παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους συμμετέχοντες της παραγωγικής αλυσίδας στα διάφορα στάδια της.
 • Αγροτικό δίκαιο. Ρυθμίζει την κατοχή γης, τη γεωργική εκμετάλλευση και τις διάφορες μορφές μη αστικής ιδιοκτησίας.
 • Οικολογικός νόμος. Ασχολείται με το σύνολο των αμυντικών κανόνων του περιβάλλον και την οικολογική κληρονομιά της κοινωνίας, για την πρόληψη της αδιάκριτης και ανεύθυνης χρήσης φυσικοί πόροι ή το ρύπανση υπερβολική και σοβαρή οικολογική βλάβη.
!-- GDPR -->